برنامه اVSNI GenStat v12.1.0.3338  براي  دوستاني كه به ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري برنامه ها ،علاقه دارند تهيه شده است.

GenSTaT
یک ابزار يست براي  تجزیه و تحلیل تمام داده ها ، استفاده آسان  از منو ها ،داراي سیستم جامع تقویت شده با انعطاف پذیری از یک زبان برنامه نویسی پیشرفته .
شما می توانید GenStat  را برای مدیریت استفاده کنید و خود را نشان دهيد.
در يك كلام برنامه بسيار قوي  GenStat به شما كمك مي كند يك پروژه را كامل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ كنيد.
اين برنامه را به دانشجويان و اساتيد دانشگاه پيشنهاد مي كنيم.
ویژگی ها : —
* تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی
* آمار توزیع اتصالات
* تکنیک های تجزیه و تحلیل Multivariate
* زمان تجزیه و تحلیل سری
* تجزیه و تحلیل Survival
* Geostatistics
* روش Resampling
* تحلیل داده ها Microarray
* نمونه محاسبات حجم
* تحلیل مکانی — صنایع شامل – kriging
* نقطه و خط در شناسایی  مكان به صورت دو بعدي و سه بعدي
* طراحی آزمایشات
* تحلیل آزمایش های طراحی شده (ANOVA)
* REML (نامتعادل مدل ها ، مدل های خطی مخلوط ، مدل فضایی ، متاآنالیز ، برآورد QTL)
* اندازه گیری های مکرر
* رگرسیون (خطی ، تعمیم خطی ، غیرخطی ، خطی و سلسله مراتبی تعمیم quantile)
* طبقه بندی و رگرسیون درختان
* نمایش و تجزیه و تحلیل داده های مدور (به عنوان مثال برای اب و هوا شناسی)
* خروجی فرمت شده —
* برنامه ریزی منوها
* حسابرسی نوین / رویداد تازه ورود به سیستم

Website GenStat

Download Software VSNI GenStat