اينجا مركز تجاري فراري در شهر ابوظبي است كه يك شركت تجاري ايتاليايي در اين شهر با نام فراري راه‌اندازي كرده است. اين پارك با سقف 200.000مترمربع و با آرم فراري سرپوشيده شده است كه در تصاوير زير مشاهده خواهيد كرد، و اين مركز تفريحي در اكتبر سال 2010 افتتاح خواهد شد درست چند روز قبل از آغاز مسابقات جهاني فراري1.