شروع عرضه شبکه آیفون وریزون . البته در سه شنبه ۱۱  ژانویه مراسمی ویژه برگزار می شود که آیفون وریزون معرفی میشود.

این اقدام انحصار عرضه آیفون در شبکه At&t را فسخ و کاربران زیادی را برای اپل به روی خواهند آورد.

دیگر به احتمال زیاد این زنجیر خواهد شکست ؟

شاید هم اپل با هردو باشد!

تا سه شنبه …….