گوگل به تازگي صحفه خطاي 404 (Error page) را در بين صحفات خود قرار داده كه وقتي شما يك آدرس اشتباه وارد مي كنيد (به طور مثال :http://www.google.com/hosting) صحفه اي ظاهر مي شود كه در كنار يك متن در مورد پيدا نشدن صحفه مورد نظر، عكس يك ربات از هم گسيخته ظاهر مي شود كه ناراحت است و تمام اجزايش بيرون ريخته است در اين صحفه گوگل با يك متن ساده هم مي توانست اين مفهوم را برساند ولي گويا خلاقيت را نيز چاشني كار خود كرده است.!
قبل از اين صحفه جديد ، گوگل متن پيدا نشدن صحفه مربوطه را در كنار جستجو گر خود قرار مي داد كه به نظر مي رسد مفيد تر از صحفه جديد است.