گاهی اوقات یه لوگوی کوچولو خیلی تو کار آدم تأثیر می گذارد، می تونید این ها رو ببینید و تو کارا مون همچین ایده هایی داشته باشیم!