امروز روز زمین نامگذاری شده تا ما انسانها کمی هم در محیط زیست اطرافمون توجه داشته باشیم.

امروز برای شما اینفوگرافیکی را آماده کرده ایم تا با دیدن آن کمی بیشتر برای حفظ زمین از نابودی چاره ای بیاندیشیم.

امیدواریم که روزی این مشکلات نیز با پیشرفت تکنولوژی برطرف شود.