مایکروسافت در حال تحقیق در مورد مسئله است که کاربران خرابکار به برخی از خدمات آنلاین در شبانه روز دسترسی  نداشته باشند.

اختلالاتی در خدمات آنلاین بین ساعت 03:00 تا 05:30 بامداد اتفاق افتاد که بنظر می رسد این اختلال از جانب DNS یک آدرس اینتزنتی بوده است.

Hotmail، Office 365 و SkyDrive در میان سرویس های آسیب دیده بوده اند.

منبع: BBC

نویسنده: Maasoum