آزمایش انجام گرفته با گروهی از نانو کوادروتوها (هلیکوپترهایی با چهار ملخ) در آزمایشگاه GRASP در دانشگاه پنسیلوانیا. منبع تصوير: + مشخصات محقق: +

 

Experiments performed with a team of nano quadrotors at the GRASP Lab, University of Pennsylvania. Vehicles developed by KMel Robotics. Special thanks to Professor Daniel Lee for his support.