اينترنت انقلاب عظيم در تمامي عرصه‌ها بوجود آورده است همچنين دانش و قدرت زيادي در اختيار مردم قرار داده است اما اين قدرت در حدي نيست كه حتي مردم محروم نيز توانايي استفاده و بكارگيري از آن را در زندگي اجتماعي خود ، داشته باشند .

بنظر شما آيا اينترنت دنيا را تغيير داده است ؟