كاخ سفيد در ماه سپتامبر 2011 قانوني را تصويب نمود تا در مركز ملي اين كشور به بررسي بهبود فناوري ديجيتال در مدارس اين كشور پرداخته و به نحوي اين مركز به بررسي گنجاندن بيشتر دنياي ديجيتال در مدارس اين كشور بپردازد . اگر چه تكنولوژي نسبت به 20 سال گذشته در امريكا پيشرفت فوق‌العاده‌اي نموده است اما آموزش و پرورش اين كشور سعي مي‌كند تا مدارس خود را با اين تكنولوژي‌ها بروز كند به اينفوگرافيك زير توجه نماييد تا متوجه داستان شويد .