خودتون بهتر مي‌دونيد كه نگهداري اطلاعات موجود در اينترنت بر عهده همين ديتاسنترهاست . اما چقدر در مورد مصرف برق و كارمند و درآمد  اونها مي‌دونيد؟ اين ديتاسنترها چقدر طول دارند چقد حجم دارند؟ در مطلب زير به اي قضيه پي خواهيم برد .