سلام تا 15 کمتر از دقیقه دیگر، کنفرانس جهانی اپل شروع می شود.

منتظرتان هستیم، پس ما را فراموش نکنید!

وعده ما: 20:30

صفحه پوشش خبری امشب