امروزه امنيت اطلاعات سلامت و محافظت از حريم خصوصي بيماران، بزرگترين چالش در عصر نظام هاي سلامت الكترونيك محسوب شده و حفاظت از اطلاعات سلامت در مقابل دسترسي غيرمجاز، خرابكاري و افشا، امري ضروري و اجتناب ناپذير به شمار مي رود. از اين رو، امنيت دارايي هاي اطلاعاتي سلامت، براي تمامي سازمان هاي بهداشت و درمان، مسئله اي حياتي بوده و مستلزم يك مديريت اثربخش مي باشد.

اين كتاب با توجه به اهميت موارد ذكر شده، راهنمايي هاي لازم را براي فراهم آوري صحت و تماميت اطلاعات سلامت بر اساس استانداردهاي ملي ايران ارايه مي نمايد.

علاقه مندان جهت دريافت اين كتاب مي توانند با شماره تلفن 09360895848 تماس حاصل فرمايند.

امنیت اطلاعات سلامت

امنیت اطلاعات سلامت