این بار نگاهی می اندازیم بر تاثیرات تجارت انلاین در اروپا و آمریکا و اینکه چقدر مردم به این سیستم اعتماد دارند. متاسفانه در ایران تجارت الکترونیکی هنوز جا نیفتاده و امیدوارم این موضوع فراگیر شود و همه بتوانند به راحتی این مسئله پی ببرند.

2013-digital-wallets--payments-sneak-peek_514cffef1d222