بدون شک صاحبان وب سایت ها تمام تلاش خود را می کنند تا بازدید کننده بیشتری را به سایت خود جذب نمایند. ممکن است برای سایت خود تبلیغ کنند یا به انجام امور دیگری بپردازند. اما نکته مهمی که بسیاری از مدیران از آن غافل می شوند توجه به برخی از ویژگی های داخلی خود سایت است. اگر این ویژگی ها به درستی تعریف نشده باشند ممکن است عاملی برای از دست رفتن بازدیدکنندگان باشند. در این اینفوگرافیک قصد داریم به برخی از این عوامل اشاره کنیم.

image1