وب سايت SiteProtector.org يك وب سايت كه متشكل از دو بخش كلي ميباشد است .
robo
بخش اول ، بك آپ گيري روزانه از فايل ها و ديتابيس وب سايت شما
و بخش دوم ، مانيتورينگ 24 ساعته وب سايت شما میباشد
اين دو بخش توسط دو روبات مديريت ميشوند ؛
بخش اول كه بك آپ گيري است توسط يك روبات دو قسمتي اداره ميشود ، قسمتي از آن بر روي وب سايت شما نصب خواهد شد و قسمت ديگر بر روي سرورهاي Site Protector
بخش مانيتورينگ همچنین از طريق قسمتي ديگر انجام ميگيرد
 siteprot2
بك آپ هاي شما بر روي سرورهای SiteProtector نگهداري ميشوند و هنگامي كه نياز داشته باشيد از طريق پنل كاربري به آسانی در دسترس شما خواهند بود