متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور مدیریت و کسب و کار

مدیریت و کسب و کار

در شرایطی که بر طبق نتایج مطالعات مختلفی که در زمینه ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی انجام شده، کمتر از 24 درصد از ایمیل های تبلیغی و ترویجی باز شده و دیده می شوند، شاید اوضاع آنچنان بر وفق مراد شما نباشد. در چنین موقعیتی چگونه می توانید مشتریان بالقوه را به سمت و سوی بازکردن ایمیل و تبدیل شدن به مشتری بالفعل هدایت کنید؟ پاسخ به این سوال ساده است: به سمت «سادگی» حرکت کنید.