متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ماجرا از آن جایی کلید می خورد که کمپانی مایکروسافت حس می کند از بازار جهانی تبلت ها فرسنگ ها دور مانده است و دستش […]