متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
خودروهای بدون راننده در مسیرهای منتهی به نیویورک با توجه به خط قرمزها و قوانین کهنه به بن بست خورده اند که این موضوع باعث […]