متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تلویزیونی که در حال حاضر مشاهده میکنیم، تلویزیون آنالوگ است. در تلویزیون آنالوگ، شبکه هاي تلویزیونی با تجهیزات ( فرستنده) آنالوگ و به شکل سیگنال آنالوگ به آنتن تلویزیون ما میرسد و تنها دستگاه لازم براي دریافت سیگنالهاي تلویزیونی در منازل شما، آنتن مناسب و استاندارد است. از همان