متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
توییتر سرویسی است که با تنها 140 کارکتر در هر پست توانست دنیا را تسخیر کند . در کنار آموزش مختصری در رسانه های اجتماعی توییتر توانست با پستهای خود تغییرات گسترده ای در صنعت ، سیاست و مراسم مختلف ایجاد کند و از این حیث اعتبار فراوانی را توانست نصیب خود کند .