متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به گزارش گویا ای تی، محققان توانستند ریز کنترل کننده هایی روی سوسک های حمام نصب کنند که بدین وسیله قدرت ارادی سوسک ها از بین […]