متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

منظومه شمسی

تاکنون ناسا از تلسکوپ فضایی اسپیتزر برای کشف بسیاری از سیاره های فراخورشیدی بسیار دور استفاده کرده است. آخرین سیاره ای که ناسا با این تلسکوپ […]