متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بهتر است با این موضوع رو به رو شویم که اکثر کسانی که روی کامپیوتر خود سیستم عامل نصب می کنند ، در بین برنامه هایی که از ابتدا روی سیستم آن ها نصب می شود بر نامه Java جایی