متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اریک جوهانسون عکس های واقعی از صحنه های غیر ممکن را خلق میکند - گرفتن ایده، و نه گرفتن لحظه . در ادامه او اصولی را شرح می دهد که به این حالات خیالی زندگی می دهد ، در حالی آنها را از لحاظ بصری قابل قبول نگه می دارد.