متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
رونمایی از محصول جدید اپل یک بار دیگرنشان داد این شرکت در بازار تبلت ها از رقبای خود بسیار جلوتر است...