متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

آذر ۱۳۸۹

باري ديگر در چرخه نشر به آن زماني رسيديم كه همه ويژگيهاي ارائه شده تكميل و حفره ها (bugs) برطرف شده اند. براي قوت قلب و روحيه گيري: آيا نمي خواهيد براي آزمودن نسخه جديد وردپرس به ما كمك نماييد؟