DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
زلزله کشور ن‍پال در آخر هفته گذشته منجر به یک تراژدی عمیق و غیرقابل تحمل گردید،‌ با این حال بعضی از سرویس دهنگان اینترنتی ابزاری ارائه کردند تا شاید کمی موجب راحتی کسانی شوند که دوست و فامیلی در آن منطقه دارند.