متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
صفحه درباره فقط درمورد هر وب سایت مستقلی نوشته می شود . صفحه درباره جایی است که کاربران سایت به آنجا مراجعه می کنند تا در مورد سایتی که درآن هستند اطلاعات بیشتری بدست