متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در یک دنیای ایده آل و بدون آلودگی، همه افراد با یک خودرو برقی و یا خودروهایی که با سوخت هیدروژنی کار می کنند، رانندگی خواهند کرد.