متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کندی کراش در هر جا دیده می­‌شود، این بازیی است که به شدت فراگیر شده است. برخی آن را برای اتلاف زمان بازی می­‌کنند و […]