متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
من طرفدار متعصب آراس‌اس هستم. بگذارید تا معرفی کنم. در حالی که عده ای از مردم حرفهای مهمل با تمامجزئیات درباره دوران فیدها می گویند که میزان آن هم بالا