متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروز با كتاب جديد در خدمت شما هستيم با عنوان آشنايي با اجزاي كامپيوتر، مطمئنا اين قضيه كه آشنايي با اجزاي كامپيوتر يا همان سخت افزار براي خيلي از دوستان ساده باشه اما خيلي ديگر از دوستان آشنايي كاملي با اجزاي كامپيوتر ندارند. به عنوان مثال خود بنده اولين روزهاي آشنايي با كامپيوتر رو هيچ وقت فراموش نميكنم و حتي تا يك سال