متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروز می خواهیم به شما افکتی را یاد دهیم که به کمک آن بتوانید تصاویر خود را رویایی تر کنید . در آموزش فوتوشاپی که پیش رو دارید ، به شما نشان خواهم داد که چگونه تعداد زیادی از فیلتر های فوتوشاپ را با یکدیگر ترکیب کنیم و باران را بر روی تصویر خود اضافه کنیم.