متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بعد از یک هفته طولانی و خسته کننده نظرتان با یک بازی جالب چطور است ؟ در بازی این هفته ماموریت شما این است که مرحله به مرحله پیش روید و چیزهای بد و منفی را در حالی که به چیزهای خوب آسیبی نرسد منفجر کنید .