متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پیش از این سیمانتک گفته بود که حملات سایبری در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته. اما آکامی ظاهرا نظر دیگری دارد و اعتفاد دارد که حملات هدف دار به بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.