متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شبکه اجتماعی فیسبوک با استفاده از نقشه ای که تهیه کرده است در صدد استفاده از فناوری های ارتباطی جهت ارتباط مناطق محروم با دیگر […]