متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بدتر باشد يا بهتر، كريس فارلي فقيد از شركت Saturday Night Live هنوز نينجاي سفيد بزرگ مورد پيش بيني افسانه ي باستاني (و هاليوود) محسوب مي شود و نه استيو جابز، مدير ارشد اجرايي شركت Apple، كه بنابر گزارش ها گفته بود ديگر هرگز