متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در زبان ساده اسکنر یعنی ورود عکس یا متن فیزیکی به داخل رایانه ، حال این عکس و متن ها میتواند در اندازه و شکل های مختلفی باشد که پذیرفتن آن بستگی به نوع اسکنر شما دارد.