متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در ماه گذشته، سرویس محبوب به اشتراک گذاری دلیشز (Delicious) که در اختیار یاهو بود، به طور رسمی به صاحبان قبلی یوتیوب واگذار شد و از این پس مدیران جدید این سرویس به اشتراک گذاری