متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
جهان پیرامون متشکل از یک پیوستار فضا-زمان است؛یک بافت فضا-زمان که با اشیا بسیار بزرگی مثل ستاره‌ها و سیاهچاله‌ها تراشیده شده و البته شیوه‌ی حرکت […]