متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک تبلت مناسب و خوب برای بازی باید از نظر سخت افزاری قدرتمند باشد و نیز گشتره وسیعی از بازی های مناسب خودش را در برگیرد . از هر دو این وجه ها iPad2 بی رقیب است . در مورد توانایی فوق العاده این تبلت در نشان دادن تعداد تصاویر در هر ثانیه باید آن را سرآمد دیگر تبلت ها بدانیم .