متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تلفن های هوشمند آینده از چه فناوری هایی بهره خواهند برد؟ آیا این فناوری ها می توانند به شکل چشمگیری مفهوم آنچه را که ما امروز به نام تلفن هوشمند می شناسیم، دگرگون کنند؟