متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در بازی این هفته شما به دنبال یک خانم جوان که رویاهایش را دنبال می کند یک سری رویاهایی را مشاهده خواهید کرد .همزمان که او در قلمرو رویاهایش قدم بر می دارد شما باید تفاوتها را میان تصاویری که مشاهده می کنید تشخیص دهید و آنها را نشان دهید.