متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

بازي و سرگرمي

در بازی این هفته زامبی ها به محل کار شما حمله کرده اند و انگار باید قبل از اینکه این هفته به خانه بروید باید دفتر کارتان را از وجود آنها پاک کنید . در طی بازی چیزهای زیادی جمع می کنید تا بتوانید به موفقیت برسید . به نظر خودتان می توانید این زامبی های مزاحم را نابود کنید یا اینکه می خواهید دفتر کارتان را با آنها شریک شوید ؟