متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یوتیوب و شرکت Vimeo میخواهند برای اولین بار بازی های فلشی را در قالب HTML 5 در یوتیوب به نمایش بگذارند.ممکن است که نمونه های اولیه دارای برخی از محدودیت ها شامل نمایش