متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
داستان حمله ی بیگانگان به زمین داستان کاملا کلیشه ای است که در غالب های مختلف بازگو میشود و به تصویر در می اید این بار هم با یکی ا ز این نمونه داستانها روبرو هستیم در بازی