متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دانشمندان یک ماده جدید را شبیه سازی کرده اند که می تواند حتی از گرافن نیز عجیب تر باشد؛ ورقه هایی از کربن به ضخامت […]