متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پس ما Coursera را ایجاد کردیم، که هدفش این است که بهترین کلاس ها را از بهترین استادان در بهترین دانشگاه ها بگیریم و برای همه ی مردم در همه جای دنیا مجانی در دسترس قرار دهیم. اکنون ما ۴۳ کلاس در پایگاهمان داریم از چهار دانشگاه و در گستره ای از رشته ها.