متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این تایر را حامد کوهان دانشجوی دانشگاه امیر کبیر برای مسابقات طراحی دوچرخه سئول طراحی کرده است . حامد کوهان نام طرح خود را " عشق خود را پخش کنید " گذاشته است . این طرح یکی از 3000 طرحیست که در این مسابقه بر سر کسب مقام میجنگد .